Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU BIOR.SK

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.


1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.bior.sk je BIOR, s.r.o. / 913 11 Veľké Bierovce 290.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.

Reklamačný poriadok

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru na eshope www.bior.sk je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar na adresu prevádzky BIOR, s.r.o., Obchodná 2151, 913 21 Trenčianska Turná spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli zaslané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru nedostatkov.

V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal na adresu e-shopu: BIOR, s.r.o., Obchodná 2151, 913 21 Trenč. Turná. Tovar zakúpený na eshope www.bior.sk je možné vrátiť aj na predajni spoločnosti v Trenčianskej Turnej.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami BIOR,s.r.o., sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Vzorový formulár reklamácie

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že reklamujete výrobok)

 

Spoločnosti BIOR,s.r.o., so sídlom: 913 11 veľké Bierovce 290 , IČO: 47551178,

týmto oznamujem, že reklamujem tovar (napíšte názov tovaru):

.............................................................................................................................

Podrobný popis závady:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Požiadavky reklamujúceho:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

Dátum objednania / dátum prijatia* : ......................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...................................................................................

Adresa spotrebiteľa: ....................................................................................................

IBAN spotrebiteľa: ....................................................................................................

 

 

Dátum: ...............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 1.4.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz