Podmienky ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracúvania osobných údajov (ich zisťovanie, spracovanie, ukladanie)

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“). je spoločnosť BIOR, s.r.o., so sídlom 91311 Veľké Bierovce 290, Slovensko.  

Ako prevádzkovateľ získavame, spracúvame a uschovávame osobné údaje, ktoré na portáli www.bior.sk poskytol a zadal kupujúci alebo osoba registrujúca sa pre nákup ( ďalej v tomto bode spoločne „kupujúci“).

Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu:

-meno a priezvisko,

- ulica, číslo, psč, obec,

- e-mail,

- telefón.

Účelom spracúvania osobných údajov je predaj tovaru cez internet, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky, vrátane jeho doručenia kupujúcemu, identifikácie zmluvného partnera a plnení realizovaných cez web shop predávajúceho.

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.  V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). 

Od účinnosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) , ktoré nadobudne účinnosť dňa 25.05.2018 máte právo v zmysle článkov 12 až 22 Nariadenia na transparentné spracovávanie osobných údajov, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov (na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov. V zmysle uvedeného máte právo aj vzniesť námietku pri spracovávaní pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. Pre podrobnejšie informácie o spracovávané osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na kontaktnej adrese BIOR, s.r.o.,  alebo emailom na adrese info@bior.sk.

 

Prevádzkovateľ internetového systému www.bior.sk:

BIOR, s.r.o.
913 11 Veľké Bierovce 290
IČO:47551178

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.bior.sk

Sprostredkovateľ

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Technická 7

821 04 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov
- Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
- Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
- Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.bior.sk.
- Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
- Zasielanie informačných elektronických správ, v prípade ak má o túto službu záujem zákazník.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje:
- Meno a priezvisko / Obchodný názov (pri firemných objednávkach)
- Adresa trvalého bydliska / sídla (pri firemných objednávkach)
- IČO, DIČ (pri firemných objednávkach)

Údaje pre doručenie
- Meno a priezvisko príjemcu
- Adresa doručenia
- Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti pre správne doručenie

Kontaktné údaje
- Meno a priezvisko
- Telefónne číslo - pre potreby komunikácie so zákazníkom.
- Adresa elektronickej pošty – na účely zaslania potvrdení objednávok.

Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby
- Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
- Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo
občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
- Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
- Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno,
priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi,
právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa
vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania.
- Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
- Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať v položke "Správa účtu", ktorá sa nachádza v hornom menu po prihlásení zákazníka.
- Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@bior.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz